نظر آقای مهندس مهدی فرزانه نماینده عمان تل در ایران درباره مرکز تلفن ویپ 3CX